Algemene voorwaarden nuJIJ   


1. Algemeen

NuJIJ “het mooiste wat je kunt worden is jezelf” is opgericht door Aryonne van Gils en Judith Redelijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64399737.  NuJIJ richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van  2 – 18 jaar, zowel binnen het onderwijs, individueel als in groepsverband. Daarnaast geven we ook workshops, trainingen aan volwassen, ouders en leerkachten. 


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en offertes van of met nuJIJ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

3. Observatie en verslag

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van het kind bezoekt nuJIJ de school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.  Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door nuJIJ opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd

 

4. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.  De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. NuJIJ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

5. Vertrouwelijkheid

NuJIJ is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingen. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6. Regels rond een afspraak voor een individueel traject


De ouder dient tijdens individuele trainingsmomenten telefonisch bereikbaar te zijn. Na een training is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.  Wanneer de training op school onder schooltijd plaats vindt zal nuJIJ na afloop van de training, mits afgesproken, kort telefonisch of via mail contact opnemen met ouders. Tijdens een tussenevaluatie en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken.   7. Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.  Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

 

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

a) NuJIJ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdracht gevende de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.                                                                                                                                           

b) Voorts is nuJIJ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van nuJIJ kan worden gevergd.                                                                     

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van nuJIJ op de opdracht gevende  onmiddellijk opeisbaar.   


9. Betalingsvoorwaarden

NuJIJ factureert het met de opdracht gevende afgesproken bedrag inclusief 21% BTW. De opdracht gevende verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van nuJIJ.  Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt nuJIJ een betalingsherinnering. Indien de opdracht gevende niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is nuJIJ gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.  Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van nuJIJ, is nuJIJ genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.  Bij een betalingsachterstand is nuJIJ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdracht gevende aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.       


10. Aansprakelijkheid

Het advies van nuJIJ is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. NuJIJ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door nuJIJ, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van nuJIJ. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van nuJIJ.  Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt nuJIJ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.   


11. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, zijn er juridische stappen mogelijk. De rechtbank Breda bevoegd is van geschillen kennis te nemen.


12. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdracht gevende en opdrachtnemer.


13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.nujij.info                                                                                     

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.